سایز دور سینه دور کمر دور باسن دور بازو دور ران
۳۴ ۸۱ – ۷۸ ۶۴ – ۶۱ ۹۰ – ۸۶ ۲۶ ۵۲
۳۶ ۸۵ – ۸۲ ۶۸ – ۶۵ ۹۴ – ۹۱ ۲۷ ۵۲
۳۸ ۸۹ – ۸۶ ۷۲ – ۶۹ ۹۸ – ۹۵ ۲۸ ۵۴
۴۰ ۹۳ – ۸۹ ۷۶ – ۷۳ ۱۰۱ – ۹۹ ۲۹ ۵۴
۴۲ ۹۷ – ۹۴ ۸۰ – ۷۷ ۱۰۴ – ۱۰۲ ۳۱ – ۳۰ ۵۶
۴۴ ۱۰۱ – ۹۸ ۸۴ – ۸۱ ۱۰۸ – ۱۰۵ ۳۳ – ۳۲ ۵۶
۴۶ ۱۰۵ – ۱۰۲ ۸۸ – ۸۵ ۱۱۲ – ۱۰۹ ۳۵ – ۳۴ ۵۸
۴۸ ۱۰۹ – ۱۰۶ ۹۲ – ۸۹ ۱۱۶ – ۱۱۳ ۳۷ – ۳۶ ۶۰
۵۰ ۱۱۳ – ۱۱۰ ۹۶ – ۹۳ ۱۲۱ – ۱۱۷ ۳۸ ۶۲
۵۲ ۱۱۹ – ۱۱۴ ۱۰۲ – ۹۷ ۱۲۷ – ۱۲۲ ۳۹ ۶۴
۵۴ ۱۲۵ – ۱۲۰ ۱۰۸ – ۱۰۳ ۱۳۳ – ۱۲۸ ۴۰ ۶۶
۵۶ ۱۳۱ – ۱۲۶ ۱۱۴ – ۱۰۹ ۱۳۹ – ۱۳۴ ۴۱ ۶۸
۵۸ ۱۳۷ – ۱۳۲ ۱۲۰ – ۱۱۵ ۱۴۵ – ۱۴۰ ۴۲ ۷۰
۶۰ ۱۴۲ – ۱۳۸ ۱۲۶ – ۱۲۱ ۱۵۱ – ۱۴۶ ۴۳ ۷۲

راهنمای اندازه گیری

  • دور سینه را در پرترین قسمت اندازه گیری کنید.
  • دور کمر خود را در حالی که متر کمی شل باشد و به بدن نچسبد اندازه گیری کنید.
  • در حالی که پاهایتان در کنار هم قرار دارد، دور پهن ترین قسمت باسن خود را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جدول بود، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزادتر لباس، عدد بزرگتر را انتخاب کنید.