اندازه گیری سایز ۳۶ سایز ۳۸ سایز ۴۰ سایز ۴۲ سایز ۴۴ سایز ۴۶ سایز ۴۸ سایز ۵۰ سایز ۵۲
دور سینه ۹۰ ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲
دور کمر ۶۶ ۷۰ ۷۴ ۷۸ ۸۲ ۸۶ ۹۰ ۹۴ ۹۸
دور باسن ۹۴ ۹۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۱۰ ۱۱۴ ۱۱۸ ۱۲۲ ۱۲۶
قد مانتو ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰ ۹۰ – ۱۰۰
قد آستین ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵

راهنمای اندازه گیری

  • دور سینه را در پرترین قسمت اندازه گیری کنید.
  • دور کمر خود را در حالی که متر کمی شل باشد و به بدن نچسبد اندازه گیری کنید.
  • در حالی که پاهایتان در کنار هم قرار دارد، دور پهن ترین قسمت باسن خود را اندازه گیری کنید.

انتخاب سایز درست:

زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جدول بود، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزادتر لباس، عدد بزرگتر را انتخاب کنید.